Vedtægter

Vedtægter for Faglig Klub for Sygeplejersker, ansat i Aalborg kommune.

§ 1Medlemskreds.
Klubben omfatter aktive, autoriserede medlemmer af Dansk Sygeplejeråd ansat i Aalborg kommune og selv-ejede institutioner med driftoverenskomst med Aalborg kommune. Pensionister og sygeplejersker på efterløn kan fortsætte deres medlemskab af Faglig Klub og deltage i klubbens arrangementer.

§ 2 Formål.
At samle medlemmer med henblik på styrkelse af sygeplejerskernes identitet og kollegiale sammenhold.
At være forum for medlemmernes kontakt til tillidsrepræsentanterne i deres varetagelse af medlemmernes interesser på arbejdspladsen, samt styrke medlemsdemokratiet i organisationen.
At medvirke til en faglig udvikling, der tilgodeser såvel borgernes som vore egne og samfundets interesser.
At hente inspiration til synliggørelse af sygeplejerskerne i de enkelte lokalområder.
At styrke det sociale samvær, bl.a. Via kulturelle aktiviteter.

§ 3 Indmeldelse.
Indmeldelse sker skriftligt eller på mail, ved at opgive fulde navn, adresse, mail adresse, DSR nummer og arbejdssted til kassereren eller sekretæren.

§ 4 Udmeldelse.
Udmeldelse sker skriftligt, eller på mail til sekretæren

§ 5 Kontingent.
Der betales kontingent. Beløbet fastsættes af generalforsamlingen. Der betales kontingent 1 gang årligt inden den 15. Januar, der gælder fra 1. Januar til 31. December. Ved udmelding betales der ikke kontingent tilbage.
Hvis et medlem har orlov fra Aalborg kommune og vil bevare medlemsskabet af den faglige klub, skal kontingent betales direkte til kassereren. Medlemskab i orlovsperioden forudsætter aktivt medlem af DSR.

§ 6 Generalforsamling.
Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed.
Generalforsamlingen afholdes en gang årligt i forbindelse med julearrangementet. Indkaldelse skal ske via e-mail til det enkelte medlem, samt på klubbens hjemmeside senest 6 uger før generalforsamlingen. Indsendelse af forslag ,til behandling på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen. Indkomne forslag og forslag til vedtægtsændringer offentliggøres på hjemmesiden 3 uger før generalforsamlingen.

§ 7 Ekstraordinær generalforsamling.
Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes af bestyrelsen, når mindst 1/3 af klubbens medlemmer forlanger det. Bestyrelsen alene kan også indkalde til ekstraordinær generalforsamling.ved indkaldelse skal angives det dagsordenpunkt, der ønskes drøftet.

§ 8 Bestyrelsen.
Klubben ledes af en bestyrelse, der består af 5 personer.
Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen således at halvdelen er på valg hvert andet år. Genvalg kan finde sted- 2 i lige år og 3 i ulige år.
Bestyrelsen konstituere sig selv med formand ,sekretær, kasserer og Webmaster. Ligesom det er op til bestyrelsen at nedsætte adhoc grupper. Der vælges revisor og revisorsuppleant. Valg til bestyrelsen finder sted på generalforsamlingen.

§ 9 Valg.
Valg til bestyrelsen finder sted på generalforsamlingen.
Som kandidat skal man opfylde § 1.
Opstilling som kandidat kan foregå på generalforsamlingen eller meldes til formanden i forvejen.
Der skal være mulighed for skriftlig afstemning.

§ 10 vedtægtsændringer.
Vedtægtsændringer foretages på en ordinær generalforsamling med 2/3 flertal af de fremmødte.
De af generalforsamlingen godkendte vedtægtsændringer indsendes til godkendelse i Kredsbestyrelsen.

§ 11 opløsning.
Opløsning af klubben i øvrigt kan ske ved 2/3 flertal af de afgivne stemmer på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den sidste afholdes mindst 4 uger og senest 6 uger efter den første. Den anden generalforsamling tager bestemmelse om anvendelse af klubbens midler.

§ 12 ikrafttræde.
Vedtægterne træder i kraft den 1. Dec. 2014
( sidste vedtægts ændringer, er vedtaget d. 27/11 2014).